ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek a TRIÓ Rádió FM 97,7 reklámkereskedelmi tevékenységét kizárólagos joggal ellátó TRIÓ Rádió Kft. mint médiaszolgáltató ügyleteihez

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

1. ÁSZF: a TRIÓ Rádió Kft. által végzett reklámértékesítésre vonatkozó általános szerződési feltételek;
2. Megrendelő: az a személy, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül, illetve aki a reklám
közzétételét a saját érdekében megrendeli;
3. TRIÓ Rádió: a TRIÓ Rádió Kft. mint médiaszolgáltató által az FM 97,7 MHz frekvencián sugárzó helyi vételkörzetű kereskedelmi rádió;
4. Szolgáltató: TRIÓ Rádió Kft.;
5. Médiahirdetésifelület-értékesítő: a reklám közzétevőjének megbízása alapján eljáró természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a reklám közzétevője nevében hirdetési felületet értékesít a reklámközvetítő, illetve a reklámozó felé;
6. Reklámértékesítés: a TRIÓ Rádión keresztül sugárzott reklám- és egyéb hirdetésszervezési tevékenység, reklámidő értékesítés;
7. Reklám: a Szolgáltató által értékesített, a TRIÓ Rádió frekvenciáján sugárzott, valamint a www.triofm.hu weboldalon közzétett reklám. A Szolgáltató az alábbi reklámfajtákat értékesíti:
7.1. Reklámspot: a Megrendelő azon előre rögzített hanganyaga, amelynek célja termékének vagy szolgáltatásának népszerűsítése. A Reklámspotok minden esetben reklámblokkon belül kerülnek sugárzásra.;
7.2. Műsortámogatás, szponzoráció: előre felvett hanganyagokat tartalmazó reklám, amely tematikus, az adástól elkülönülő tematikához tartozhat. A szponzorációban kizárólag a Megrendelő neve, illetve bejegyzett üzenete vagy termékének neve hangozhat el, vásárlásra nem ösztönözhet.;
7.3. Reklámjáték: kizárólag abban az esetben kerülhet sugárzásra, amennyiben az a TRIÓ Rádió arculatába illeszkedik. Szolgáltató kizárólagos joga annak eldöntése, hogy a Reklámjáték illeszkedi-e a TRIÓ Rádió arculatába, amelynek során az adott Reklámjátékra vonatkozó egyedi mérlegelési szempontokat vesz figyelembe. A Reklámjáték elején felkonferálás hangzik el, a végén pedig lekonferálás az ajándék ismételt említésével. A Reklámjáték vásárlásra nem ösztönözhet. A Reklámjáték folyamán a műsorvezető csak abban az esetben említheti a Megrendelő vagy, ha a Reklámjátékban felajánlott terméket/szolgáltatást más személy állítja elő vagy nyújtja, úgy annak a nevét, illetve termékét/szolgáltatását, amennyiben az a játék szerves eleme. A műsorvezető semmilyen esetben sem minősítheti a terméket/szolgáltatást és semmilyen esetben sem mondhat direkt reklámszöveget. Eltérő megállapodás hiányában a Megrendelő köteles az ajándék után fizetendő adót és egyéb járulékokat megfizetni. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ajándék jellegének meghatározására. A Szolgáltató továbbá fenntartja magának a jogot arra, hogy meghatározza, mely műsorokban sugároz Reklámjátékot.;
7.4. TRIÓ Rádió saját játékához kapcsolódó megjelenés: a TRIÓ Rádió saját játékában a Megrendelő által felkínált tárgy vagy szolgáltatás az ajándék. Az ajándékra vonatkozóan a Szolgáltató fenntartja magának a jogot az ajándék jellegének meghatározására.
7.5. Programajánló: szöveges, maximum 60 másodperc hosszú hangzó anyag, amely a Megrendelő által reklámozni kívánt esemény, rendezvény helyszínét, időpontját és a névadó támogatóval együtt legfeljebb két támogatója nevét tartalmazza. A támogató(k) neve(i) legfeljebb egyszer hangozhat(nak) el a programajánlóban. A programajánló nem tartalmazhat reklámszöveget vagy szlogent. A programajánlók tekintetében a Szolgáltató határozza meg, hogy mit tekint programajánlónak.
7.6. Online reklám: a Megrendelő azon előre rögzített elektronikus reklámja, amelynek célja termékének vagy szolgáltatásának népszerűsítése.
8. Egyedi Szerződés: A Megrendelő és a Szolgáltató között Reklám közzétételnek megrendelésére vonatkozó szerződés (“Megrendelő”).
9. Online hirdetési felület: a TRIÓ Rádió által reklám, elektronikus hirdetés közzététele céljára biztosított internetes felület.

1. A Szolgáltató a jelen ÁSZF kialakítása során figyelembe vette a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a reklámtevékenységre irányadó ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (továbbiakban: Reklámtörvény),
• a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Médiatörvény)
• a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Versenytörvény)
• Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetségének ajánlásai,
• Magyar Reklámszövetség ajánlásai,
• Magyar Reklámetikai Kódex.
2. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed mind a TRIÓ Rádió rádiós frekvenciáján, mind a web-es felületein, közösségi média oldalain a Szolgáltató által nyújtott reklámidőre és hirdetési felületre.
3. A Szolgáltató és a Megrendelő Egyedi Szerződésükben jelen ÁSZF rendelkezéseitől eltérhetnek.

III. ADÁSIDŐ, ONLINE HIRDETÉSI FELÜLETEK BIZTOSÍTÁSA

1. Szolgáltató hirdetési, szponzorációs és egyéb kommunikációs szolgáltatást nyújt, valamint reklámidőt biztosít a Megrendelőnek a II/2. pont szerinti médiafelületeken a jelen ÁSZF szerint megkötött Egyedi Szerződés alapján.
2. Szolgáltató az Egyedi Szerződésben arra vállal kötelezettséget, hogy a megrendelt és visszaigazolt reklámidőt, hirdetési felületet és ezen reklámidőben – a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeknek megfelelő – Reklámnak a megrendelés szerinti médiafelületen történő közzétételét biztosítja a Megrendelő részére.
3. Szolgáltató – a Megrendelő külön értesítése vagy hozzájárulása nélkül – jogosult szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez alvállalkozót, egyéb közreműködő személyt igénybe venni.

IV. SZERZŐDÉSKÖTÉS, A SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI

1. A MEGRENDELÉS ELFOGADÁSA, A REKLÁMIDŐ, ILLETVE HIRDETÉSI FELÜLET LEKÖTÉSE
1.1. A szerződéskötés formai és eljárási szabályai
A Megrendelő a jelen ÁSZF-ben foglalt valamely szolgáltatás igénybevételét írásbeli megrendelés útján kezdeményezheti a Szolgáltatónál.
1.2. A megrendelés tartalmi elemei
A megrendelésnek tartalmaznia kell az alábbi adatokat:
1.2.1. a Megrendelő neve, székhelye;
1.2.2. a Megrendelő által képviselt Hirdető;
1.2.3. a Megrendelő kapcsolattartó személyének neve és elérhetősége;
1.2.4. a hirdetendő termék vagy szolgáltatás pontos megjelölése;
1.2.5. a Reklám fajtájának megnevezése, a reklám címe, hossza, tartalma, a közzététel darabszáma.
1.3. A Szolgáltató a megrendelés elfogadásáról az írásbeli megrendelés kézhezvételétől számított 3 napon belül nyilatkozik. A Szolgáltató nyilatkozatának elmulasztása nem jelenti a megrendelés elfogadását.
1.4. A Szolgáltató a Megrendelő által készen hozott reklámot megvizsgálja mind technikai, mind tartalmi szempontból azzal, hogy a reklám tartalmáért a Szolgáltató nem felel.
1.5. A Szolgáltató haladéktalanul értesíti a Megrendelőt, amennyiben álláspontja szerint a közzététel akadályba ütközik. A Szolgáltató bármely időpontban jogosult a Megrendelőtől további információt, engedélyköteles tevékenység esetén a tevékenység végzésére szóló engedély másolatát kérni, annak érdekében, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a reklám a jogszabályok és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelel.
1.6. Amennyiben a Szolgáltató a reklámot a vizsgálat alapján technikai szempontból megfelelőnek találja, és tartalmi szempontból sem észlel a reklám közzétételét kizáró körülményt, úgy a megrendelésben igényelt reklámidőt a TRIÓ Rádió műsorszerkezetének megfelelő időpont(ok)ban, illetve a honlapon vagy az alkalmazásban leköti, és a lekötést a Megrendelő részére visszaigazolja. A Reklám közzétételére vonatkozó időpontok lekötésénél a Szolgáltató – lehetőség szerint – figyelembe veszi a megrendelésben szereplő esetleges igényt, a megrendelésben megjelölt időpontok lekötésére azonban nem vállal kötelezettséget.
1.7. A Szolgáltató – lehetőség szerint – figyelembe veszi az azonos kategóriájú termékek reklámozásának időbeli elhatárolását, a reklámblokkon belül azonban szektor-exkluzivitást nem vállal. A Megrendelő különböző termékeinek egyazon reklámblokkban való elhelyezése miatt a Szolgáltató kifogást, különös elhelyezési igényt nem fogad el. A reklámblokkokban közzétett reklámok sorrendjét a Szolgáltató saját jogkörében határozza meg, azzal kapcsolatban a Megrendelő igényt nem támaszthat.
1.8. A Szolgáltató az adott árlista szerinti felárat jogosult felszámítani, amennyiben a reklám elsőként, illetve utolsóként szerepel a reklámblokkban, kiválasztott reklámblokkban kerül elhelyezésre vagy többször kerül közzétételre egy reklámblokkon belül, illetve egyéb módon kiemelten kerül elhelyezésre.
1.9. Amennyiben a Szolgáltató a megrendelést a Megrendelő részére visszaigazolta, a szerződés a Megrendelő és a Szolgáltató között a visszaigazolásban szereplő feltételekkel létrejön.
1.10. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a reklámok elhelyezésén változtasson.
1.11. Amennyiben a Szolgáltató a reklám szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, közli a Megrendelővel, és a hibát írásbeli egyeztetést követően korrigálja.

2. A REKLÁMANYAG BENYÚJTÁSA, ELKÉSZÍTÉSE
2.1. Amennyiben a megrendelés szerint a reklám anyagát a Megrendelő bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, a kész reklámanyagot legkésőbb az első közzététel napját megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére átadni. A Megrendelő által elkészített reklámanyagot e-mail útján, CD-n vagy DVD-n kell benyújtani, a közzétételhez megfelelő formátumban és minőségben.
2.2. Amennyiben a megrendelés szerint a reklámanyagot a Szolgáltató készíti el, a hanganyagra vonatkozó igényeket, illetve az elkészítéséhez szükséges egyéb információkat az első közzététel napját megelőző 2. munkanap 12 óráig kell a Szolgáltató részére írásban átadni.
2.3. A Szolgáltató nem vállal kötelezettséget a megrendelés teljesítésére, amennyiben a Megrendelő a reklám anyagát nem határidőben vagy nem megfelelő technikai minőségben vagy formátumban adja át a Szolgáltató részére.
2.4. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Megrendelő által átadott reklámanyag jogszabályt, hatósági állásfoglalást, reklámetikai szabályt sért, vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit sérti, úgy a Szolgáltató – a közzététel felfüggesztése mellett – jogosult a Megrendelőt a reklámanyag módosítására felszólítani. Megrendelő a reklámanyagot haladéktalanul köteles módosítani. A Szolgáltató a reklám közzétételét a reklámanyag megfelelő módosításáig felfüggesztheti. Amennyiben a Megrendelő a reklámanyagot a felszólítást követő 3 munkanapon belül nem módosítja, a Szolgáltató a reklám közzétételét megtagadhatja.

3. A MEGRENDELÉS VISSZAUTASÍTÁSA
3.1. A Szolgáltató jogosult a TRIÓ Rádió arculatától eltérő hangzású vagy tartalmú megrendelések teljesítését visszautasítani. A megrendelés visszautasítása esetén a Szolgáltató döntését nem köteles megindokolni.
3.2. A Szolgáltató visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult a megrendelés teljesítését – bármely jogkövetkezmény nélkül – visszautasítani, ha a Megrendelő nem tartja be az Egyedi Szerződés és/vagy a jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve, ha a reklámidő, online felület lekötése nem a reklám pontos tartalmának vagy technikai kivitelezésének ismeretében történt, továbbá ha a Szolgáltató a reklám pontos ismeretében megállapítja, hogy annak közzététele a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközik.
3.3. A Szolgáltató visszaigazolt megrendelés esetén is jogosult a Megrendelőtől – szükség esetén – dokumentumokat, illetve információkat kérni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató kérésének nem tesz eleget, a Szolgáltató jogosult a reklám közzétételét felfüggeszteni vagy visszautasítani.
3.4. A Szolgáltatónak bármikor jogában áll indokolás nélkül a megrendelést visszautasítani, ha a Megrendelőnek lejárt tartozása van a Szolgáltató felé vagy ha a megrendelés, illetve a Reklám jogszabályba ütközik, a Szolgáltató üzleti érdekeit sérti, a TRIÓ Rádió arculatához nem illik, reklámetikai normákba ütközik, azzal szemben az NMHH vagy más illetékes hatóság kifogást emel, a Médiafelület-értékesítő nem adja meg az ügyfelének nevét, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, illetve sérti jelen ÁSZF bármely pontját.
3.5. A Reklám sugárzásának, megjelenésének elfogadása nem mentesíti a Megrendelőt a jelen ÁSZF-ben vagy a Megrendelő és a Szolgáltató között létrejött más egyedi szerződésben meghatározott kötelezettségek teljesítése alól.
3.6. Amennyiben harmadik személy jogsértésre hivatkozással kéri valamely Reklám sugárzásának, megjelenésének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Szolgáltató az értesítéssel egyidejűleg közli a harmadik személy által a felfüggesztés vagy megszüntetés indokául közölt okot. A Megrendelő köteles az értesítéstől számított 24 órán belül írásban – részletes indokolással együtt – közölni álláspontját a jelzett jogsértéssel kapcsolatban. Amennyiben a Megrendelő továbbra is kéri a Reklám sugárzását, megjelenését, köteles nyilatkozni arra vonatkozóan, hogy jogsértés megállapítása esetén kötelezettséget vállal a TRIÓ Rádióval szemben harmadik személy, illetve bármely hatóság által érvényesített követelés megtérítésére. A Szolgáltató ilyen esetben kivizsgálhatja a jelzett jogsértést. Amennyiben a Szolgáltató saját szakértői által végzett vizsgálat során megállapításra kerül, hogy a Reklám sugárzása, megjelenése jogszabályba ütközik vagy egyéb okból aggályos, a Szolgáltató a Reklám sugárzását, megjelenését felfüggesztheti vagy megtagadhatja.
3.7. A fentieken túlmenően a Szolgáltató saját belátása szerint dönthet valamely megrendelés elfogadásáról vagy visszautasításáról.

4. MEGRENDELÉS LEMONDÁSA
4.1. A Megrendelő a megrendelt, illetve lekötött adásidőt, online felületet lemondási díj megfizetése mellett mondhatja le.
4.2. A Megrendelő a megrendelést kizárólag írásban (ide értve a fax, vagy e-mail útján megküldött üzeneteket is) mondhatja le. A lemondás a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén tekinthető elfogadottnak.
4.3. A lemondási díj mértékének meghatározásánál a lemondás napjának azt a napot kell tekinteni, amikor a lemondásról szóló értesítést a Szolgáltató 15:00 óráig igazolhatóan írásban megkapta.
4.4. A Megrendelő a lemondott adásidőt – a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül – más Megrendelő részére nem adhatja át.
4.5. A Szolgáltató a lemondás eredményeként felmerülő – a lemondási díjat meghaladó – igazolt költségeit jogosult a Megrendelővel szemben érvényesíteni.
4.6. A lemondási díj mértéke – a IV/4.7-4.8. pontokban meghatározottak kivételével – az alábbiak szerint alakul:
4.6.1. Amennyiben a lemondásra a sugárzást, megjelenést megelőző 7 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.6.2. Ha a lemondásra a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.6.3. Ha a lemondásra a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25 %-a.
4.7. Az IV/4.6. pontban foglalt rendelkezéseket a határozott időtartamú vagy nem rendszeres, illetve egyszeri promócióhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
4.7.1. A Megrendelő a lemondás időpontjától függetlenül köteles az egyedi szerződésben meghatározott valamennyi díjat, illetve költséget a Szolgáltató részére megfizetni.
4.8. A reklámkampányokhoz kapcsolódó reklámidő lemondása esetén a lemondási díj mértéke az alábbiak szerint alakul:
4.8.1. Amennyiben a lemondásra a reklámkampány kezdő sugárzási, megjelenési időpontját megelőző 7 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 100 %-a.
4.8.2. Ha a lemondásra a sugárzást, megjelenést megelőző 8-14 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 50 %-a.
4.8.3. Ha a lemondásra a sugárzást, megjelenést megelőző 15-21 napon belül kerül sor, a lemondási díj mértéke a sugárzási, megjelenési díj 25%-a.
4.8.4. Ha a lemondásra a sugárzást megelőző 22 napnál korábban kerül sor, a Megrendelő lemondási díj fizetésére nem köteles.

5. FELELŐSSÉG A REKLÁMTÖRVÉNY RENDELKEZÉSEINEK BETARTÁSÁÉRT
5.1.1. Amennyiben a Megrendelő a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 3. § i) pontja szerinti reklámközvetítőnek minősül, köteles e tárgyban a reklámozóval írásbeli szerződést kötni.
5.1.2. Megrendelő a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/C § vagy 5/D § rendelkezéseinek megszegése esetén köteles a Szolgáltatóval szemben kiszabott bírságokat (így különösen, de nem kizárólagosan a Gazdasági Versenyhivatal, a fogyasztóvédelmi hatóság vagy más hatóság által kiszabott bírságok), valamint érvényesített kártérítési, illetve polgári jogi igényeket a Szolgáltató részére megtéríteni.
5.1.3. A reklámközvetítőnek minősülő Megrendelő a reklámozóval kötött 5.1.1. pontban hivatkozott szerződésében köteles a reklámozóval megállapodni abban, hogy a Megrendelő képviseleti joga a reklám közzétételére irányuló szerződésnek a reklámozó (Megrendelő) nevében történő megkötésére, annak módosítására és a teljesítés elfogadására is kiterjed.
5.1.4. A Szolgáltató mint médiaszolgáltató a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 5/B. (3) pontja szerinti értesítési és beszámolási kötelezettségének a Megrendelő értesítése vagy a Megrendelő számára történő beszámolás útján tesz eleget.

V. Az ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

1. Az ÁSZF módosítása
A Szolgáltató jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató az ÁSZF módosításáról az érintett Megrendelőket értesíti.

1. Díjtáblázat
1.1. A szolgáltatás díja a hatályos Díjtáblázat alapján kerül meghatározásra.
2. Fizetési feltételek
2.1. Megrendelő a szolgáltatás díját a megrendelelés leadásával egyidejűleg készpénzben vagy a Szolgáltató által kiállított számlán feltüntetett határidőn belül átutalás útján köteles a Szolgáltató részére megfizetni.
3. Késedelem
3.1. Amennyiben a Megrendelő a szolgáltatás díjának megfizetésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a késedelembe esés napjától a megfizetés napjáig a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamatot a Szolgáltató részére megfizetni.
3.2. Amennyiben a Megrendelő valamely korábbi megrendelése alapján fennálló fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, és fizetési kötelezettségét a Szolgáltató írásbeli felhívására sem teljesíti, a Szolgáltató jogosult a Megrendelő esedékes megrendeléseinek teljesítését a Megrendelő fizetési kötelezettségének teljesítéséig felfüggeszteni, illetve a Megrendelő új megrendeléseinek teljesítését elutasítani.
4. Kedvezmények
4.1. A Szolgáltató jogosult a Díjtáblázatban meghatározott díjakat illetően a jelen ÁSZF-ben és a Díjtáblázatban meghatározott kedvezményektől eltérő mértékű kedvezmények nyújtására is.
4.2. A Szolgáltató az ilyen egyszeri kedvezményt kizárólag az adott Megrendelő részére – az adott megrendelésre tekintettel – nyújtja, ezen kedvezmény nyújtására egyéb esetben nem köteles.

VII. REKLAMÁCIÓ

1. A Szolgáltató kötelezettséget vállal a reklám – általános, a kereskedelmi rádiós piaci gyakorlatban elfogadottnak tekintett technikai színvonalon történő – közzétételére. A Szolgáltatót a reklám vételi minőségéért felelősség nem terheli.
2. Amennyiben a Megrendelő bizonyítja, hogy a megrendelt reklám nem vagy nem megfelelően került közzétételre, a Szolgáltató köteles a Megrendelő részére a megrendelt reklám ismételt közzétételére a megrendelés feltételeihez hasonló feltételekkel más reklámidőt, megjelenési felületet felajánlani.
3. A Megrendelő a reklám közzétételével kapcsolatos kifogásait a közzététel elmaradása esetén haladéktalanul, nem megfelelő közzététel esetén a közzétételt követő 5 munkanapon belül köteles a Szolgáltatóval írásban közölni. A nem megfelelő közzététel bizonyítása a Megrendelőt terheli.
4. A Szolgáltató a közzétett reklámról és adáskörnyezetéről felvételt készít, melyet a közzétételtől számított 3 hónapig megőriz. A Szolgáltató a reklamációkat ezen felvételek alapján minősíti. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató elfogadja, a vizsgálat technikai költsége a Szolgáltatót terheli. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogást a Szolgáltató nem fogadja el, a vizsgálat technikai költsége a Megrendelőt terheli.
5. A kifogás alapos, amennyiben a Szolgáltató által elvégzett vizsgálat alapján megállapítható, hogy a kifogásolt reklám nem a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott anyagot tartalmazza. A Szolgáltató a reklám nem megfelelő közzétételéért abban az esetben felel, ha a reklám nem megfelelő közzétételére a Szolgáltatónak felróható okból kerül sor.
6. Amennyiben a reklám nem megfelelő közzétételére a Szolgáltatónak fel nem róható okból kerül sor – ilyennek minősül, de nem kizárólag a vis maior, a műszaki hiba fellépése, a műsorszórás kiesése, a műsorváltozás, a Szolgáltatónak valamely hatóság határozata alapján történő eljárása – a Szolgáltatót felelősség nem terheli.
7. Amennyiben a reklamáció során érvényesített kifogás alapos, és a Szolgáltatót a reklám nem megfelelő közzétételéért felelősség terheli, a Szolgáltató – Megrendelő választása szerint – a közzététel díját a Megrendelővel szemben nem érvényesíti, vagy más időpontban közzétételi lehetőséget biztosít a Megrendelő részére azzal, hogy a megismételt közzététel díját nem érvényesíti a Megrendelővel szemben.

VIII. REKLÁMOK TARTALMÁÉRT VALÓ FELELŐSSÉG

1. A TRIÓ Rádióban közzétételre kerülő reklám nem sértheti a hatályos jogszabályok rendelkezéseit, az illetékes hatóságok határozatait, a rádiós szakmai és etikai szabályokat, valamint a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
2. Megrendelő felelősséget vállal azért, hogy a megrendelt reklám a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelel.
3. A Szolgáltató a reklám IX/1. pontban foglalt követelményeknek való megfelelését bármely időpontban ellenőrizheti. Amennyiben a Szolgáltató álláspontja szerint a Reklám a IX/1. pontban meghatározott követelmények valamelyikét sérti, a reklám közzétételét a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően bármely időpontban megtagadhatja, illetve felfüggesztheti.
4. A Reklám tartalmának valóságáért a Megrendelő felel.
A Megrendelő felel továbbá azért, hogy a reklám nem sérti harmadik személy jogait.
A Reklám után fizetendő jogdíj megfizetésének kötelezettsége a Megrendelőt terheli.
5. Amennyiben a reklám közzétételéért
a. valamely bíróság, más hatóság a Szolgáltatót elmarasztalja, a Szolgáltatót bármely jogcímen meghatározott pénzösszeg megfizetésére kötelezi, vagy a Szolgáltatóval szemben egyéb vagyoni hátrányt alkalmaz,
b. harmadik személy a Szolgáltatóval szemben kártérítési vagy egyéb polgári jogi igényt támaszt,
Megrendelő köteles a Szolgáltatóval szemben megállapított pénzösszeget, illetve a Szolgáltatót ért kárt a Szolgáltató részére megtéríteni.

IX. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

1. A Szolgáltató a műsorváltoztatás jogát fenntartja. A műsorváltozásról a Szolgáltató a Megrendelőt köteles értesíteni.
2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések tekintetében a felek egyedi szerződésében meghatározott rendelkezéseket és a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) rendelkezéseit kell alkalmazni.
3. Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének napja: 2017. március 1.

Kelt: Jászberény, 2017. március 1.